Artikel 1: definities

Algemene voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten betreffende producten/diensten verstrekt door De Hermannen ten behoeve van de opdrachtgever

De Hermannen: De Hermannen (BV), maatschappelijke zetel Muilenstraat 257, 1770 Liedekerke, Ondernemingsnummer: BE 0778.744.902.

Bestelling: een offerte die door beide partijen ondertekend is.

Diensten: alle werkzaamheden die door De Hermannen geleverd worden aan de opdrachtgever. Dit kan samen met de levering van producten.

Kalenderdagen: alle dagen van de week, maandag tot en met zondag

Offerte: een bestelformulier, aanbieding of voorstel tot overeenkomst dat eenzijdig door De Hermannen opgesteld is.

Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon waar De Hermannen mee in onderhandeling is of een overeenkomst mee heeft afgesloten met betrekking tot het leveren van diensten en het leveren van producten.

Overeenkomst/contract: iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en De Hermannen, inclusief wijzigingen of aanvullingen op/bij algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden, offertes/bestellingen en verwerkersovereenkomsten waar toepasselijk.

Partij/partijen: Opdrachtgever en/of De Hermannen.

Specifieke voorwaarden: voorwaarden die tussen een specifieke opdrachtgever en De Hermannen tot stand komen in kader van het leveren van producten of diensten.

Vergoeding: het bedrag dat aan De Hermannen betaald moet worden door de opdrachtgever.

Werkdag: van dinsdag tot zaterdag van 12u tot 20u, met uitzondering van alle in België erkende feestdagen.

 

Artikel 2: toepassingsgebied en wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en offertes van/met De Hermannen voor de levering van producten en/of diensten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de uitvoering hiervan.

 2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, ook niet naast deze algemene voorwaarden. De mogelijke toepassing hiervan wordt bij deze dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Het afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk bij expliciete schriftelijke toestemming van De Hermannen.

 

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes opgemaakt door De Hermannen zijn volledig vrijblijvend buiten als het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door De Hermannen. Indien de opdrachtgever de offerte schriftelijk aanvaardde heeft De Hermannen het recht om de overeenkomst/offerte te herroepen binnen de drie werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de opdrachtgever. 

 2. Mondelinge afspraken tussen de partijen noch mondelinge toezeggingen zijn bindend, tenzij deze schriftelijk bevestigd worden. 

 3. De overeenkomst komt tot stand in volgende gevallen:
  -bij ondertekening van de overeenkomst door De Hermannen en de opdrachtgever
  -wanneer De Hermannen de getekende, door de opdrachtgever, offerte ook ondertekent

 4. Wijzigingen of aanpassingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen geldig indien beide partijen deze schriftelijk bevestigen.

 5. De ondertekende personen van de opdrachtgever garanderen dat zij over de nodige bevoegdheid beschikken om de opdrachtgever tot de overeenkomst te verbinden. Deze bevoegde personen zijn onder andere; bestuurders en door bestuurders gevolmachtigde vertegenwoordigers van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: wijzigingen aan de offerte/bestelling

 1. De opdrachtgever staat in voor het leveren van juiste informatie omtrent de eisen, specificaties van de prestaties en andere elementen waarop De Hermannen zich baseert bij het opmaken van de offerte. Elementen zoals bepaalde specificaties en die door De Hermannen worden vermeld op de offerte, gelden als inlichting en zijn niet juridisch bindend voor De Hermannen.

 2. Wijzigingen omtrent de omvang en/of de hoedanigheid van producten/te verrichten diensten of wijzigingen aan bepaalde essentiële specificaties kunnen alleen indien deze schriftelijk worden overeengekomen door de partijen.
  Indien deze wijzigingen gevolgen hebben op de vooraf overeengekomen prijs, levertijd of kwaliteit zal dit zo spoedig mogelijk door De Hermannen meegedeeld worden na de vraag tot wijziging alvorens akkoord te gaan met de gevraagde wijziging van de opdrachtgever.

 3. De Hermannen behoudt het recht om bij producten/diensten wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk of nuttig worden geacht, bijvoorbeeld in het kader van veiligheid of overmacht.

 4. De opdrachtgever kan annuleren indien hij tegelijkertijd de hierna bepaalde bedragen betaalt aan De Hermannen:
  -bij annulering meer dan 1 maand voor de datum van het evenement zal de opdrachtgever niets verschuldigd zijn aan De Hermannen.
  -bij annulering minder dan 1 maand voor het evenement zal de opdrachtgever 10% van de offerte verschuldigd zijn
  -bij annulering minder dan 1 week voor het evenement zal de opdrachtgever gehouden zijn tot 10% van de offerte + de in de praktijk gemaakte kosten, inclusief de potentiële kosten van het voorziene personeel

 5. Geen vergoeding is verschuldigd in geval van annulering als gevolg van overmacht. Overmacht betekent elke gebeurtenis die niet werd veroorzaakt door een van de partijen, onvoorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de verdere uitvoering van de verbintenissen onmogelijk maakt. Overmacht betekent bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot, elk van de volgende gebeurtenissen: natuurrampen, gewapende conflicten, stakingen, overheidsingrijpen en overlijden in eerste of tweede graad.

 6. De opdrachtgever is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verbintenissen die voortvloeien uit reservatie en, in het voorkomend geval, de goedgekeurde offerte.

 

Artikel 5: prijzen en tarieven

 1. De levering van producten en diensten gebeurt door De Hermannen tegen de tarieven die gehanteerd zijn op het moment van de levering. Dit met uitzondering van de producten en diensten die tegen niet-herzienbare prijzen werden afgesloten.

 2. Als de prijs wordt vastgesteld op basis van werkelijk bestede tijd, wordt de prijs berekend op basis van de gebruikelijke tarieven voor diensten binnen die periode vastgesteld volgens De Hermannen. Buiten als er een afwijkend tarief is overeengekomen tussen de partijen.

 3. Voor standaard werktijden, van 12:00-00:00 op werkdagen geldt een uur- of dagtarief van 100%.
  Iedere dag vanaf 00:00 geldt een dagtarief van 125%
  De Hermannen voert haar diensten bij voorkeur uit tijdens de standaard werktijden op werkdagen.

  Deze tarieven zijn gebaseerd op de kost per werknemer per uur.
  De Hermannen behoudt het recht om tarieven tussentijds aan te passen.

 4. Diensten en producten waarvan de prijs of het tarief afhankelijk is van de inkoopprijzen-of tarieven bij derden, kunnen doorgerekend worden aan de opdrachtgever, in dezelfde mate als de prijs-of tariefaanpassing door derden aan De Hermannen. Deze doorrekening is mogelijk vanaf de prijsaanpassing van de derde ten opzichte van De Hermannen.

 5. Indien prijzen of tarieven aangepast worden op basis van gewijzigde marktomstandigheden zullen deze eerst voorgelegd worden aan de opdrachtgever. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden op basis van voorgaande afspraken of door gebruiken in de markt. Bv. vis die tegen de marktprijs op de dag van de geleverde diensten aangekocht moet worden.

 6. Indien er meer personen aanwezig zijn op het evenement dan voorzien in de offerte of overeenkomst, dan zal de opdrachtgever gehouden zijn tot het betalen van een bijkomende redelijke vergoeding te bepalen door De Hermannen in de mate van het mogelijke. Het aantal aanwezigen zal ten laatste 7 dagen voor het evenement meegedeeld worden. Bij een excessief aantal personen die niet voorzien waren kan De Hermannen deze weigeren.

 

Artikel 6: facturering en betaling

 1. Met uitzondering van specifieke afwijkingen op de factuur of andere schriftelijke afspraken, wordt er een betalingstermijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum vastgelegd voor de levering van diensten en producten. 

 2. De betalingen die door de opdrachtgever gedaan worden zullen eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten strekken, pas indien deze voldaan zijn zullen de betalingen strekken tot de voldoening van de oudste, opeisbare facturen. Deze volgorde wordt altijd gehanteerd, zelfs indien specifiek anders vermeld door de opdrachtgever. 

 3. De opdrachtgever mag de betalingsverplichtingen niet verrekenen met vorderingen op De Hermannen. Betaalde bedragen blijven verschuldigd en leiden nooit tot teruggave.

 4. De betalingstermijnen, als vastgelegd in artikel 6.3, zijn fatale termijnen.  Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever zal deze onmiddellijk in verzuim zijn. Dit zonder ingebrekestelling, vanaf de situatie van verzuim zal:
  -De Hermannen de uitvoering van diensten of de levering van producten kunnen opschorten.
  -Een verwijlintrest van 1%, of indien hoger de wettelijke verwijlintrest in de context van betalingsachterstand bij handelstransacties, in rekening brengen. Deze verhoogde interest geldt niet in de context van B2C contracten.
  -De volledige prijs, het saldo van de prijs, bijkomende intresten, bijkomende kosten en niet vervallen facturen zullen onmiddellijk opeisbaar worden.
  -De opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de factuur, exclusief BTW, verschuldigd zijn met een minimum van 100 euro. Evenzeer als de gemaakte invorderings-en gerechtskosten die deze forfaitaire schadevergoeding overstijgen.

 5. De Hermannen heeft het recht om de overeenkomst, of toekomstige samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten indien de opdrachtgever nalaat de factuur te betalen binnen de 15 kalenderdagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling. Deze beëindiging kan niet leiden tot een recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever, doch blijft de opdrachtgever onverminderd gehouden tot de betaling van alle facturen en toebehoren.

 6. De betwisting van de factuur moet binnen 15 kalenderdagen vanaf de datum van de factuur via aangetekende brief of e-mail met leesbevestiging aan De Hermannen kenbaar gemaakt worden.

 

Artikel 7: duur van de overeenkomst

Overeenkomsten die worden afgesloten voor 1 jaar of langer worden stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar, er is een opzegtermijn van 3 maanden van toepassing.

 

Artikel 8: verantwoordelijkheden

 1. Beide partijen engageren zich tot een correcte onderlinge samenwerking om de levering van diensten en producten te garanderen. De opdrachtgever zal dan ook tijdig de door De Hermannen gewenste medewerking verlenen.

 2. De Hermannen levert al haar diensten op een zelfstandige en vakbekwame manier. De verbintenissen aangegaan door De Hermannen zijn middelenverbintenissen. De Hermannen is verantwoordelijk voor haar werknemers, de opdrachtgever zal dan ook geen leiding, gezag of toezicht kunnen uitoefenen op De Hermannen’s werknemers. De opdrachtgever moet wel de geldende huis-en beveiligingsregels aangeven die binnen de context van De Hermannen’s diensten essentieel zijn zodat hier zo veel als mogelijk aan tegemoet  kan worden gekomen door De Hermannen en haar werknemers.

 3. De opdrachtgever draagt het risico van de selectie en geschiktheid van de producten/diensten die door De Hermannen geleverd worden. De Hermannen verbindt zich ertoe op maat gemaakt advies te geven, indien van toepassing,  omtrent de diensten/producten die het best bij de wensen van de opdrachtgever aansluiten.

 4. Als eigen onderaannemers of werknemers worden ingezet door de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat deze beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Indien De Hermannen op de locatie van de opdrachtgever bepaalde opdrachten uitvoert zal de opdrachtgever de noodzakelijke faciliteiten tijdig en kosteloos voorzien.

 5. Indien de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van diensten of de levering van producten door De Hermannen bepaalde, programma’s, apparaten of andere middelen ter beschikking stelt, zal de opdrachtgever instaan voor het verkrijgen van de benodigde licenties of goedkeuringen die De Hermannen nodig zou hebben.

 6. De opdrachtgever dient alle extra activiteiten die hij tijdens het evenement wil organiseren, zoals optredens en shows, vooraf aan De Hermannen te melden en toestemming te verkrijgen. Eventuele extra decoratie voor de feestzaal moet ook vooraf met De Hermannen worden besproken en vereist hun goedkeuring. De opdrachggever is uitsluitend verantwoordelijk voor deze activiteiten en dient hiervoor aanvullende verzekeringen af te sluiten. De Hermannen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke activiteiten.

 7. Om de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, verbindt de opdrachtgever zich ertoe tijdig en binnen een redelijke termijn de door De Hermannen gevraagde gegevens te bezorgen. De opdrachtgever staat ook in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens, inlichtingen, specificaties,…
  De Hermannen verbindt zich ertoe om periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van haar diensten. 

 8. Bij het gebruik en/of de huur van de zaal door de opdrachtgever zal de opdrachtgever de inboedel en eigendom van De Hermannen niet verplaatsen of verwijderen indien dit niet vooraf afgesproken is. De Hermannen verbinden er zich toe van de nodige verplaatsingen te doen van de inboedel naargelang de wensen en afspraken van de opdrachtgever en de Hermannen.

 9. Bij wangedrag, excessief alcoholgebruik, of misbruik van alcohol, behoudt De Hermannen en haar medewerkers het recht om de toegang te weigeren aan de opdrachtgever en/of hun genodigden die voor overlast zorgen. Het bezit en/of gebruik van verdovende middelen tijdens de evenementen en/of op het terrein van de feestzaal is ten strengste verboden, en elke overtreding daarvan resulteert in onmiddellijke verwijdering van deze personen van de door De Hermannen uitgebate locatie.

Artikel 11: aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Indien één van de partijen één of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt zal de andere partij hem in gebreke stellen. De ingebrekestelling wordt schriftelijk meegedeeld aan de nalatige partij, vervolgens heeft de nalatige partij nog 30 kalenderdagen om zijn verplichtingen na te komen of onderling tot een oplossing te komen.
  Om zo gepast mogelijk te reageren moet de ingebrekestelling een zo volledig mogelijke omschrijving bevatten van de wanprestatie.

 2. De partij die toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichting(en) is aansprakelijk ten opzichte van de andere partij voor de door de andere partij geleden schade. Het bestaan van dit recht op schadevergoeding hangt af van het spoedig schriftelijk melden van de schade na het ontstaan daarvan aan De Hermannen. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen De Hermannen vervalt 12 maanden na het ontstaan van de schade.

 3. De in het vorige artikel bedoelde contractuele buitencontractuele of wettelijk aansprakelijkheid of vrijwaring voor directe schade is, ongeacht het aantal gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat betaald is geweest of betaald zou moeten worden voor de geleverde diensten op basis van de offerte.

 4. De in het vorige artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid vervalt indien de aanspraken van derde op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel zijn of indien er sprake is van fraude, opzet of grove schuld aan de zijde van de nalatige partij.

 5. De opdrachtgever draagt als enige de verantwoordelijkheid voor al het materiaal dat hij of zij, met zijn of haar toestemming, tijdens het evenement plaatst of gebruikt. Indien nodig zal de opdrachtgever een aanvullende verzekering afsluiten om dit materiaal te dekken.

 6. De Hermannen aanvaarden op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor enige schade die wordt toegebracht aan de opdrachtgever en/of andere aanwezigen op het evenement, tenzij de opdrachtgever een van de verplichtingen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden schendt. Dit omvat ook het geval waarin de opdrachtgever meer personen toelaat op het evenement dan oorspronkelijk overeengekomen was in de overeenkomst, de offerte of de bestelbon. In dergelijke gevallen zullen De Hermannen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Het naleven van de overeengekomen voorwaarden is cruciaal om de verantwoordelijkheid voor schade te vermijden.

 7. Indirecte en/of gevolgschade op basis van de in artikel 11.2 bedoelde contractuele, buitencontractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan: winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verlies van data, reputatieschade, kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van gevolgschade en andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 11.3.

 8. De Hermannen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of schade die zich voordoen in de feestzaal, op de parkeerplaats van het feestzaalterrein, noch voor enige ongevallen op openbare wegen. De opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele overlast of schade die tijdens het evenement wordt veroorzaakt aan omwonenden en/of derden.

 9.  De partijen zullen zich gezamenlijk inspannen maatregelen te nemen om in geval van schade voor één van de partijen de schade te beperken.Tenslotte is De Hermannen niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuist geleverde info van de opdrachtgever aan De Hermannen

 

Artikel 12: overmacht

 1. Overmacht is een tekortkoming die niet krachtens wet, rechtshandeling of algemeen geldende opvattingen voor de rekening van een partij komt, noch aan de schuld van een partij te wijten is. Enkele gevallen die altijd als overmacht kwalificeren: algemene stakingen, overmacht van leveranciers, elektriciteits- of communicatiestoringen, brand, ontploffing, embargo, oorlog, natuurrampen, terrorisme, epidemieën en wettelijke verplichtingen.

 2. Indien één van de partijen gedurende meer dan 30 kalenderdagen zich in een situatie van overmacht bevindt en daardoor haar verplichtingen niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder ontstaan van recht op schadevergoeding en onverminderd de betalingsverplichtingen.

 

Artikel 13: intellectuele eigendomsrechten

 1. Elke inbreuk op intellectuele rechten door partners of samenwerkingen van De Hermannen kunnen niet ten laste worden gelegd van De Hermannen.

 

Artikel 14: vertrouwelijkheid

 1. In het kader van algemene gegevensbescherming draagt De Hermannen er zorg voor dat persoonsgebonden gegevens van de opdrachtgever alleen worden aangewend voor het doel waarvoor zij verzameld werden en verwerkt volgens de standaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 15: kennisgevingen en overige mededelingen

 1. Onverminderd relevante wettelijke bepalingen moeten de partijen alle kennisgevingen en mededelingen betreffende de overeenkomst aan de maatschappelijke zetel worden gedaan aan elk van de partijen op een van de volgende wijzen:
  -Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
  -Per koerier
  -Per e-mail met leesbevestiging

 2. Het moment van ontvangst per manier van kennisgeving wordt als volgt bepaald:-
  -Bij verzending per koerier: het moment van afgifte door de koerier aan de geadresseerde
  -Bij verzending per aangetekende brief: op de vermelde werkdag op het bericht van ontvangst
  -Bij verzending per e-mail: op het moment van ontvangst door de geadresseerde van de e-mail (indien dit na 17:00 is zal dit om 09:00 de volgende werkdag zijn)

 

Artikel 17: overige bepalingen

 1. De Hermannen is gerechtigd om het naam en het logo van de opdrachtgever, inclusief een beschrijving van de diensten/producten die geleverd zijn aan de opdrachtgever, als referentiemateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden.

 2. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bevatten alle afspraken tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst. In geval van voorafgaande tegenstrijdige mondeling of schriftelijke afspraken treedt deze overeenkomst in de plaats van deze afspraken. 

 3. Buiten expliciete, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de wederpartij kan geen van de partijen bij deze overeenkomst haar rechten of plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden overdragen.
  Met uitzondering van het recht van De Hermannen om rechten of plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan verbonden ondernemingen of aan onderaannemers. De Hermannen draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze onderaannemers bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 4. Wanneer één of meer van de artikelen ongeldig of op een andere manier niet bindend zou zijn, tast dit de geldigheid en de toepassing van de andere artikelen niet aan. Betreffende de ongeldige of niet bindende artikelen zullen de partijen op basis van gezamenlijk overleg, zo veel als geoorloofd, in de geest van de artikelen, deze nakomen.

 5. Vervolgens zullen de partijen na gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen in zoverre dit nodig is. De niet verbindende aangepaste artikelen zullen vervangen worden door bindende artikelen die zo nauw als mogelijk aansluiten bij het vervangen artikel.

 

Artikel 18: toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Toepasselijk recht: de algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Bevoegde rechtbank: alle geschillen worden gevoerd voor de rechtbank van Brussel met uitzondering van wettelijke afwijkingen in een B2C context.

 3. Geschillen tussen partijen die niet binnen de 10 werkdagen worden geschikt zullen vervolgens aan het management van de partijen worden voorgelegd om zo in der minne een vlotte oplossing te verkrijgen. Geschillen die op deze manier niet opgelost geraken worden vervolgens voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent op vraag van de meest gerede partij.
  In spoedeisende zaken heeft iedere partij het recht om bij de kortgedingrechter te Gent een voorlopige voorziening in kort geding te vragen.